A P - g

w-inds.eight̐lC[~

S11
10

1 61pt
w-inds.kc
[]

2 50pt
w-inds.t
[]

3 43pt
w-inds.
[]

4 41pt
eightq`
[]

5 35pt
eightь˗
[]

6 28pt
eightRT
[]

7 14pt
eightaJ΂
[]

8 5pt
eightc͑
[]

9 3pt
eightM
[]

9 3pt
eightێR
[]


10
[TOP]
[ϲ]©tHXgy[W